Inledning

Varför är rörmärkning viktigt, och vilka krav finns?

För en person som aldrig befunnit sig på ett massabruk eller t.ex en kemisk anläggning kan det vara förvirrande att se alla rör mellan olika maskiner, pumpar, tankar och cisterner.

För att befintlig personal, inspektörer och extern personal (som t.ex utför arbeten vid en anläggning) skall få en klar bild av vad som finns i rören och vilka riskfaktorer som finns, så har Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket ställt krav på märkning enligt CLP-förordningen (Klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen) och föreskriften AFS 2014:43.

Standarder som används är främst SS741:2017 och SSG7571.

I CLP-systemet finns piktogram som är harmoniserade över hela världen, GHS, med symboler mot vit botten omgivna av en röd ram. Piktogrammen kan användas utan förklarande text på rör men den krävs vid cisternmärkning enligt CLP.

Enligt föreskriften krävs vid märkning en produkttext samt strömningsriktning. Enligt SS741:2017 också en färgkod, som indikerar grad av fara och produkttyp. Om en produkt har flera farliga egenskaper så skall färgmärkningen gälla den dominerande faran.

Ett tips är att titta på säkerhetsdatabladet, avsnitt 2.2. Då kan man välja rätt färg och rätt piktogram. Om ämnet har flera riskfaktorer väljer man de allvarligaste först enligt CLP-direktivet, dock inte fler än 4 eller 5 piktogram.

Identifikation / Inventering av ventiler vid Metsä Board - Husum - 2023

Rulla till toppen