Meny Stäng

Utbildningar och webbkurser

I samarbete med..

Teknikutbildarna i Sverige AB som är ett av Sveriges största utbildningsföretag, så kan vi nu  erbjuda ett antal webbaserade utbildningar för dig som arbetar inom de områden vi verkar inom.

När du köper denna utbildning genom oss så får du just nu 5% rabatt på teknikutbildarnas ordinarie pris.

Ange rabattkod C-con20

Kemiska arbetsmiljörisker – webbkurs + webinar

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa.

För en säker hantering behöver du kunskap om farliga kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter.

Kursen uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.

De kemiska riskkällor som förekommer i din verksamhet ska identifieras, förtecknas med bl. a. säkerhetsdatablad, riskerna i sig ska bedömas och åtgärdas. I den här kursen får du kunskap om de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma, de risker som arbete med dem kan innebära och de skyddsåtgärder du behöver vidta för att utföra arbetet på ett säkert sätt såsom märkning, skyltning och personlig skyddsutrustning. Du får även kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar användningen av kemiska risker, hur du riskbedömer, hur du söker information, de dokument du behöver känna till i hanteringen och aktuella läkarundersökningar.

Utbildningen är utformad dels som webbkurs i teoretiska avsnitt med lättläst text och frågor som fungerar som kunskapskontroll. Det ingår även reflekterande övningar där du tar del i hur teorin kan tillämpas i verkligheten. Kursens andra del är ett webbsänt seminarium där vår sakkunniga utbildare går igenom riskfyllda moment i hanteringen, nödvändiga skyddsåtgärder och teknik utifrån de ämnen som deltagarna hanterar i sin vardag.


Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med kemiska arbetsmiljörisker i rollen arbetstagare, arbetsgivare, byggarbetsmiljösamordnare, byggherre, installatör, projektör, tillverkare, skyddsombud eller egen företagare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd

4+2 timmar

Kursmoment

 • Gällande lagar och föreskrifter; AML, AFS 2014:43
 • REACH och CLP
 • Märkning
 • Säkerhetsdatablad
 • Härdplaster
 • Andra kemiska riskkällor
 • Information, risker och hantering
 • Riskbedömning
 • Medicinska kontroller och beredskapsplan
 • Lärarlett webinar
 • Webbprov

Mål

Efter kursen har deltagaren fått förståelse om de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma och de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt enligt gällande föreskrifter.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal, dessutom ingår ett livesänt webinar.

Denna utbildning erbjuds genom vårt samarbete med Teknikutbildarna i Norden AB.

När du köper denna utbildning genom oss så får du just nu 5% rabatt på teknikutbildarnas ordinarie pris.

Ange rabattkod C-con20

⇒  Klicka här för att komma vidare till utbildningen!

Arbetsmiljö för chefer

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef och arbetsmiljöansvarig. Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön.

Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående.

Vår arbetsmiljöutbildning går igenom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöföreskrifterna. Vikten av att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete understryks och kursen stödjer en uppstart av det praktiska arbetet.

Avslutningsvis så finns det ett kapitel om ledarskap i arbetsmiljö. Kursen ger en bra grund för alla som i en organisation ska upprätthålla det ansvar som åligger arbetsgivaren. Den är även lämpad för all personal om man vill göra ett bredare utbildningsupplägg och satsa på att hela personalen engageras.

Målgrupp

Vår arbetsmiljöutbildning vänder sig till dig som har en ledande befattning och ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och är känd för de anställda.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurslängd

8 timmar

Kursmoment

 • Översiktlig kunskap om arbetsmiljölagen (AML)
 • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöförordningen (AMF)
 • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
 • Fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Fördjupad kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Kunskaper i hur vi är – och vill vara – som ledare

Därutöver finns i kursen ett praktiskt avsnitt där vi presenterar verktyg för att hantera :

 • Utvärdering av det interna systematiska arbetsmiljöarbetet
 • En arbetsgång för att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Metodik för att genomföra belastningsbedömning korrelerande med föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Översiktlig beskrivning över hur en inspektion från arbetsmiljöverket går till

Alla avsnitt i det praktiska kapitlet är valfria och kan ge idéer eller underlag till det fortsatta arbetsmiljöarbetet i er egen verksamhet. Vår arbetsmiljöutbildning kan även kompletteras med seminariedagar där distansutbildningen fungerar som en förberedelse, samt avslutning på kursen i form av ett slutprov.

Mål

Efter kursen Arbetsmiljöutbildning för chefer ska kursdeltagaren förstå vad som behövs för att verka enligt lagens föreskrifter. Kursdeltagaren ska ha kännedom om hur man arbetar systematiskt och hur man hittar i lagtexterna.

Genomförande

Kursen läses i vår webbportal TU-Academy

Denna utbildning erbjuds genom vårt samarbete med Teknikutbildarna i Norden AB.

När du köper denna utbildning genom oss så får du just nu 5% rabatt på teknikutbildarnas ordinarie pris.

Ange rabattkod C-con20

⇒  Klicka här för att komma vidare till utbildningen!

Arbetsmiljö för medarbetare

Vilka är dina rättigheter och skyldigheter inom arbetsmiljöområdet som medarbetare.

Den här utbildningen ger dig en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och en genomgång av de viktigaste delarna.

Den här webbutbildningen beskriver relativt lättbegripligt ett oerhört stort område. Syftet med utbildningen är att ge varje medarbetare en lättillgänglig och relevant möjlighet att lära känna arbetsmiljölagen, -förordningen och -föreskrifterna så att de får lära sig vad som förväntas av dem. Alla på arbetsplatsen bör känna till lagstiftningen och ges kunskaper i den för att kunna skapa ett välmående och effektivt arbetsklimat.

Kursdeltagaren får bland annat kännedom om hur de arbetar systematiskt med arbetsmiljön och hur de ska hitta i de olika lagtexterna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till medarbetare, oavsett arbetsplats.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurslängd

8 timmar

Kursmoment

 • Lag och rätt
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Medarbetarskap inom arbetsmiljö
 • Praktiskt arbetsmiljöarbete

Mål

Efter kursen ska deltagaren ha fått en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och en genomgång av de viktigaste delarna.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal.

Denna utbildning erbjuds genom vårt samarbete med Teknikutbildarna i Norden AB.

När du köper denna utbildning genom oss så får du just nu 5% rabatt på teknikutbildarnas ordinarie pris.

Ange rabattkod C-con20

⇒  Klicka här för att komma vidare till utbildningen!

ATEX

Vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutning till hanteringen.

Explosionsfarlig miljö kan även uppstå där torrt och finfördelat damm hanteras eller bildas.

I anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska en riskbedömning och zonklassning genomföras samt explosionsskyddsdokument för anläggningen skapas. Det är även viktigt att välja rätt utrustningar och säkra arbetsmetoder. ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006.

Kursen ger god kunskap om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfäroch behandlar de gällande regler och föreskrifter samt hur du kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa standarder och handböcker.

Vi förklarar innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa olika standarder och handböcker.

Målgrupp

Drift- och underhållspersonal samt tekniker, ingenjörer, arbetsledare och konsulter som arbetar med eller ska börja arbeta i områden med explosiv atmosfär.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd

2-4 timmar

 

Kursmoment

 • Definition och innebörd av en explosion
 • Explosiva miljöer
 • Direktiv, föreskrifter och standarder
 • Skydd mot explosioner – Bland annat riskbedömning och principer för klassning

Mål

Efter genomförd kurs har du fått goda kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal. Den avslutas med ett kunskapstest och vid godkänt resultat får du ditt kursintyg.

 

Denna utbildning erbjuds genom vårt samarbete med Teknikutbildarna i Norden AB.

När du köper denna utbildning genom oss så får du just nu 5% rabatt på teknikutbildarnas ordinarie pris.

Ange rabattkod C-con20

⇒  Klicka här för att komma vidare till utbildningen!

Trycksatta Anordningar

Den här webbkursen ökar förståelsen för vilka regelverk som omger tillverkning, besiktning och användning av trycksatta anordningar.

Under kursen går vi igenom regelverken och hur du klassificerar dem. Du får en kännedom om tekniska krav för tillverkning och säkerhet samt regler och förutsättningar för CE-märkning.

Vi tar även upp utrustningskrav för pannanläggningar och metoder för riskbedömning, fortlöpande tillsyn, övervakning etc. Dessutom får du en ökad förståelse för olika besiktningsmetoder och intervall.

Målgrupp

Alla som arbetar med riskbedömning av tryckbärande anordningar och/eller ansvarar för operatörer, underhålls- och driftpersonal.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs
 

Kurslängd

4-8 timmar

Kursmoment

 • AFS 2017:3
 • Riskbedömning
 • Tillämpad riskbedömning
 • Tillsyn, FLT
 • Tillsynsexempel
 • Gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur
 • Trycksatta anordningar i klass A eller B
 • Kontroll
 • Övervakning

Mål

Efter genomförd kurs ska du utifrån fastställda regelverk ha kännedom om krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och hur denna författning påverkar arbetet med en trycksatt anordning.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Denna utbildning erbjuds genom vårt samarbete med Teknikutbildarna i Norden AB.

När du köper denna utbildning genom oss så får du just nu 5% rabatt på teknikutbildarnas ordinarie pris.

Ange rabattkod C-con20

⇒  Klicka här för att komma vidare till utbildningen!

Arbetsmiljö för skyddsombud

I den här kursen beskriver vi lättbegripligt ett oerhört stort område, nämligen arbetsmiljön.

Kursen ger baskunskaper och syftet är att skyddsombuden genom kursen får ett enkelt verktyg för att säkerställa att de har rätt kunskaper för att fullfölja lagstiftningen och inte minst – för att kunna leva upp till sin roll som skyddsombud.

Vår webbkurs i Arbetsmiljö för skyddsombud ger dig en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen, -förordningen och -föreskrifterna är uppbyggda och en genomgång av de viktigaste delarna. Du får också kännedom om hur du arbetar systematiskt med arbetsmiljön, och hur du hittar i de olika lagtexterna.

Arbetsmiljö är allt som påverkar en arbetstagare, oavsett om det är bra eller dåligt. Arbetsmiljölagen försöker garantera arbetstagarna ett innehållsrikt arbete på en hälsosam, ändamålsenlig arbetsplats med möjligheter till personligt engagemang och utveckling.

Utbildningen ger dig de allmänna grundkunskaperna inom arbetsmiljö som du behöver.

Målgrupp

Kursen riktar sig till skyddsombud.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.
 

Kurslängd

8 timmar

Kursmoment

 • Lag och rätt
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Medarbetarskap inom arbetsmiljö
 • Praktiskt arbetsmiljöarbete

Mål

Genom kursen har deltagaren fått ett enkelt verktyg för att säkerställa att den har rätt kunskaper för att fullfölja lagstiftningen och inte minst – för att kunna leva upp till sin roll som skyddsombud.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal TU-Academy.

 

Denna utbildning erbjuds genom vårt samarbete med Teknikutbildarna i Norden AB.

När du köper denna utbildning genom oss så får du just nu 5% rabatt på teknikutbildarnas ordinarie pris.

Ange rabattkod C-con20

⇒  Klicka här för att komma vidare till utbildningen!