Meny Stäng

Rörmärkning samt märkning av tankar och annan utrustning

Vi har stor erfarenhet av rörmärkning samt hur olika processavsnitt och kemikalier skall märkas.
När vi märker rör, cisterner samt övrig processutrustning arbetar vi med etablerade standarder så som SSG och SIS som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi utformar märkningen av tankar och lossningsplatser i enlighet med CLP-förordningens faropiktogram och SSG. Vi ansvarar även för märkningsprojekt från början till färdigmärkta anläggningar. Vi har stor erfarenhet av att ta fram hur olika processavsnitt och kemikalier skall märkas.

När vi märker rör, cisterner samt övrig processutrustning arbetar vi med etablerade standarder så som SSG och SIS som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi arbetar med allt ifrån inventering av rörsystem, flödesscheman (P&ID) samt ämnenas och kemikaliernas egenskaper till val av skyltmaterial/typ och slutligen montering av skyltarna.

Vi levererar en helhetslösning av kemikaliemärkning.

rörmärkning piktogram

Kort om rörmärkning

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med:

Produktens namn eller en identifierande beteckning.

– Faropiktogram.
– Pil för strömningsriktningen.
– Synlig

En ledning som är inbyggd och därför inte synlig behöver bara märkas i de öppningar där den är åtkomlig. Som inbyggnad räknas normalt hårda ytterhöljen som gör att man inte kommer åt ledningen utan verktyg. Skylt som varnar för farligt innehåll kan behövas på inbyggnaden enligt 20 a §.

Produktens namn
En rörledning som stadigvarande innehåller samma kemiska riskkälla bör märkas med riskkällans namn som den förtecknats. Används den för olika produkter får produktnamnen anges med en beteckning och information om var uppgift om aktuellt innehåll finns. Till exempel kan ledningen ges ett namn eller nummer och en tavla finnas där det anges vad som finns i ledningen för tillfället.

Faropiktogram
Använd de faropiktogram som leverantören anger i märkning och säkerhetsdatablad. Den som spätt ut eller blandat produkten ska själv bedöma klassificeringen.

Om ledningen används för flera olika farliga kemiska produkter får samtliga relevanta faropiktogram vara anbringade hela tiden.

En rörledning som utgår från en märkt behållare och är synlig i sin helhet uppfyller bestämmelsen om det är tydligt att den innehåller samma produkt som behållaren.

Läs om: piktogram

Märkningens placering
Märkningen ska placeras väl synlig och i närheten av farliga ställen som ventiler och kopplingar samt med lämpliga mellanrum. Lämpliga mellanrum är normalt så att en märkning alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen. Den behöver finnas på båda si­dor vid genomgångar i väggar.

Om andra kännetecken finns, till exempel färgmärkning, får mellanrummen vara större så länge det inte innebär en ökad risk. När en ledning innehåller en mindre farlig kemisk produkt, till exempel tryckluft, kan mellanrummen ofta vara långa om det ändå är tydligt vad ledningen innehåller.

Förväxling kan orsaka fara. Rörledningar som kan förväxlas och då medföra att en kemisk riskkälla orsakar ohälsa eller olycksfall ska, oavsett innehåll, vara märkta så att innehållet kan identifieras och så att felkoppling motverkas. Kravet på märkning vid risk för förväxling innebär till exempel att båda rörledningarna ska vara märkta om det finns två rörledningar och en innehåller en kemisk riskkälla. Det innebär också att märkning behöver finnas på båda sidorna av punkter där rörledningarna kan kopplas isär. Bäst är att felkoppling omöjliggörs genom att använda olika anslutningar, särskilt när farliga reaktioner kan uppstå.

Brandfarliga vätskor
En brandfarlig vätska med en flampunkt under 60 °C är en farlig kemisk produkt och ska märkas med faropiktogram enligt 20 §. Om flampunkten är 60-100 °C, och produkten inte har några andra egenskaper som medför klassificering, räcker det med att en identifierande beteckning och pil för strömningsriktningen ska då finnas på rörledningen.

Faroklassen ”gas under tryck”
CLP-förordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och ska därför märkas med faropiktogrammet nedan.

Enligt CLP-förordningen är piktogrammet frivilligt om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges. Eftersom utsläpp av en giftig eller brandfarlig gas kan medföra större risk än en vätska är det dock ofta lämpligt att även ange faropiktogrammet för gas under tryck.

Skylt – gasflaska

Tryckluftsledningar
Märkning ska finnas vid farliga ställen. För tryckluft kan man ofta göra bedömningen att det inte finns lika många farliga ställen som för en hälso- eller brandfarliga gas.

Det ska alltid gå att identifiera vad en ledning innehåller, men för ställen som är så svårtillgängliga att man behöver särskild utrustning för att ta sig dit, kan man ofta bedöma att märkning är onödig.

För en tryckluftsslang som kan ses i sin helhet kan det vara tillräckligt med märkning vid uttaget för slangen.

Vattenånga, hetvatten och medicinska gaser
Vattenånga med 200 kPa (2 bar) övertryck omfattas inte av CLP:s kriterier för ”gas under tryck” och faropiktogrammet är inget krav. Detta beror på att vatten som ångan består av inte är en gas enligt CLP:s definition.

Hetvatten och andra vätskor under tryck är inte heller farliga kemiska produkter bara på grund av att de är trycksatta.

Vattenånga och heta vätskor är dock kemiska riskkällor och ska märkas enligt 18 §. Produktnamn (t.ex. Vattenånga) och färgmärkning (grå för vattenånga) samt information om trycket är ofta lämpligt. För ånga och hetvatten ger trycket en viktig upplysning om risken. I tillägg kan gärna faropiktogrammet för gas under tryck anges även om det inte är obligatoriskt.

Medicinska gaser är undantagna från CLP. För dem krävs därför inte faropiktogram, men namn och pil enligt 18 § om de är kemiska riskkällor. Läkemedelsverkets regler ska också följas.

Källa text: Arbetsmiljöverket