Meny Stäng

GHS

GHS – Globalt Harmoniserat System

GHS är ett globalt system för klassificering och märkning av kemikalier som numera ingår i EU´s CLP-förordning.

Systemet gäller för både ämnen och beredning vid transport, distribution och användning.

GHS står för ”globalt harmoniserat system” och sätter standarden för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter och blandningar. Systemet har utvecklats av FN för att fastställa enhetliga bedömningskriterier och kommunikation av farliga kemikalier i hela världen och minska potentiella risker för människors och djurs hälsa och för miljön.

Systemet har tre huvuddelar:

-Märkning av farliga ämnen: Faroklassificeringen innehåller konkreta kriterier för klassificering av hälsorisker, fysikaliska faror och blandningar. Det säkerställer mer precisa indikationer på säkerhetsdatabladen.

-GHS-etiketter: Tillverkare, importörer och återförsäljare av kemikalier måste använda etiketter som innehåller standardiserade signalord, piktogram, faro- och säkerhetsanvisningar.

-Säkerhetsdatablad (SDS): Alla leverantörer och tillverkare av kemikalier för kommersiellt bruk är ansvariga för att kunna leverera ett säkerhetsdatablad tillsammans med kemikalien. Formatet på säkerhetsdatabladen är indelat i 16 punkter enligt Reach-förordningen.

GHS symboler / Piktogram

Explosivt

GHS01

Symbol:

Exploderande bomb

Fysisk fara:

Sprängämne, Fasta och gasformiga ämnen, samt vissa organiska peroxider

Brandfarligt

GHS02

Symbol:

Låga

Fysisk fara:

Brandfarliga fasta, flytande och gasformiga ämnen samt vissa organiska peroxider

Oxiderande

GHS03

Symbol:

Låga över cirkel

Fysisk fara:

Alla brandfarliga ämnen och vätskor samt gaser i den farligaste kategorin

Tryck

GHS04

Symbol:

Gasflaska

Fysisk fara:

Trycksatta gaser (Flytande, nerkylda och upplösta, samt kombinationer av dessa)

Frätande

GHS05

Symbol:

Korrosivt

Fysisk fara:

Korrosivt för metaller

Hälsofara:

Frätande på huden. Allvarliga ögonskador

Giftig

GHS06

Symbol:

Dödskalle och korslagda benknotor

Hälsofara: 

Akut giftig med alla exponeringsvägar (Vid förtäring, hudkontakt och inandning)

Skadlig

GHS07

Symbol:

Utropstecken

Hälsofara:

Akut giftigt. Irriterande för hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Specifik organtoxicitet, enstaka exponering. (Irriterande för luftvägarna och kan göra att man blir dåsig och omtöcknad)

Hälsofarlig

GHS08

Symbol:

Människa med skada

Hälsofara:

Kroniska hälsorisker som: Cancer, genetiska skador och ferilitetsskador. Specifik organtoxicitet, enstaka och upprepad exponering. Kan orsaka astma.

Akut:

Andningssvårigheter

Miljöfarlig

GHS09

Symbol:

Miljö (Dött träd, död fisk)

Miljöfara:

Akut eller kronisk fara för mark och vattenmiljö.

Faro- och skyddsangivelser / H, P & EUH-fraser

Faropiktogrammen är avsedda att ge särskild information om den berörda faran, medan signalorden anger farans relativa allvarlighet i syfte att varna läsaren för en potentiell fara. Det finns företrädesprinciper för faropiktogram, där vissa farosymboler uteblir vid märkningen.

Faroangivelserna beskriver den typ av fara som är förknippad med ett farligt ämne eller en farlig blandning, och där även graden av fara i förekommande fall anges skyddsangivelserna beskriver åtgärder som rekommenderas för att minimera eller förhindra skadliga effekter till följd av exponering för ett farligt ämne eller en farlig blandning vid användning eller bortskaffande.

Exempel på några faroangivelser med koder:

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga

H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Exempel på några skyddsangivelser med koder:

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P370+P372+P380+P373 – Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

För att komplettera de angivna farorna och uppmärksamma ytterligare risker kopplade till den kemiska produktens egenskaper, finns även EUH-fraser, såsom EUH071 (Frätande på luftvägarna) H314 brukar kompletteras med.

Dessa fraser utgör således ett komplement till den huvudsakliga klassificeringen men dessa kan inte väljas bort utan måste appliceras enligt regler etablerade i CLP-förordningen.

Rekommenderade färger vid märkning enligt svensk standard SS 741

Vatten

Brandskydd

Luft & Vakuum

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga gaser

Oxiderande gaser & vätskor

Frätande och giftiga vätskor

Vattenånga

Färskvatten

Massor, suspensioner

Övriga gaser

Övriga vätskor