Meny Stäng

GHS

GHS – Globalt Harmoniserat System

GHS är ett globalt system för klassificering och märkning av kemikalier.
Systemet gäller för både ämnen och beredning vid transport, distribution och användning.

GHS står för ”globalt harmoniserat system” och sätter standarden för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter och blandningar. Systemet har utvecklats av FN för att fastställa enhetliga bedömningskriterier och kommunikation av farliga kemikalier i hela världen och minska potentiella risker för människors och djurs hälsa och för miljön.

Systemet har tre huvuddelar:

-Märkning av farliga ämnen: Faroklassificeringen innehåller konkreta kriterier för klassificering av hälsorisker, fysikaliska faror och blandningar. Det säkerställer mer precisa indikationer på säkerhetsdatabladen.

-GHS-etiketter: Tillverkare, importörer och återförsäljare av kemikalier måste använda etiketter som innehåller standardiserade signalord, piktogram, faro- och säkerhetsanvisningar.  

-Säkerhetsdatablad (SDS): Alla leverantörer och tillverkare av kemikalier för kommersiellt bruk är ansvariga för att kunna leverera ett säkerhetsdatablad tillsammans med kemikalien. Formatet på säkerhetsdatabladen är indelat i 16 punkter enligt Reach-förordningen.

Här hittar du mer information.. 

GHS symboler / Piktogram

GHS-symbolerna är röda/vita/svarta och det finns 9 olika GHS-farosymboler (GHS01-GHS09) för farliga ämnen och ämnesblandningar. Var och en har ett särskilt piktogram, som indikerar den fara som ämnet medför.

Dessa piktogram används enskilt eller i kombination för markering av fara.

GHS01

Explosivt

Symbol:

Exploderande bomb

Fysisk fara:

Sprängämne, Fasta och gasformiga ämnen, samt vissa organiska peroxider

GHS02

Brandfarligt

Symbol:

Låga

Fysisk fara:

Brandfarliga fasta, flytande och gasformiga ämnen samt vissa organiska peroxider

GHS03

Brandfarligt

Symbol:

Låga över cirkel

Fysisk fara:

Alla brandfarliga ämnen och vätskor samt gaser i den farligaste kategorin

 

GHS04

Tryck

Symbol:

Gasflaska

Fysisk fara:

Trycksatta gaser (Flytande, nerkylda och upplösta, samt kombinationer av dessa)

 

GHS05

Frätande

Symbol:

Korrosivt

Fysisk fara:

Korrosivt för metaller

Hälsofara:

Frätande på huden. Allvarliga ögonskador

GHS06

Dödligt / Giftig

Symbol:

Dödskalle och korslagda benknotor

Hälsofara: 

Akut giftig med alla exponeringsvägar (Vid förtäring, hudkontakt och inandning)

 

GHS07

Giftig

Symbol:

Utropstecken

Hälsofara:

Akut giftigt. Irriterande för hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Specifik organtoxicitet, enstaka exponering. (Irriterande för luftvägarna och kan göra att man blir dåsig och omtöcknad)

GHS08

Giftig vid inandning

Symbol:

Människa med skada

Hälsofara:

Kroniska hälsorisker som: Cancer, genetiska skador och ferilitetsskador. Specifik organtoxicitet, enstaka och upprepad exponering. Kan orsaka astma.

Akut:

Andningssvårigheter

GHS09

Miljö

Symbol:

Miljö (Dött träd, död fisk)

Miljöfara:

Akut eller kronisk fara för vattenmiljön

Rekommenderade färger vid märkning enligt svensk standard SS 741

Vatten

Brandskydd

Luft och vakuum

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga gaser

Oxiderande gaser och vätskor

Frätande och giftiga vätskor

Vattenånga

Färskvatten

Massor, suspensioner

Övriga gaser

Övriga vätskor