Meny Stäng

CLP

CLP – Internationellt regelverk

CLP-förordningen är EU: s nya förordning för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. CLP (Classification, Labelling and Packaging) baseras på ett globalt system som är framtaget av FN och gäller alla kemiska produkter från 1 juni 2015.

Alla farliga kemikalier ska vara tydligt märkta med faropiktogram, signalord och faro- och skyddsangivelser.

Det är industrins ansvar att fastställa farorna med ämnen och blandningar innan de släpps ut på marknaden, samt att klassificera dem i enlighet med de faror som har identifierats.